HK Bridal Boutique

• Địa chỉ: 12/2 Trương Định Phường 6 Quận 3

• Số điện thoại: 0938173773

• Email: mylinh.275@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hkbridalboutique.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/HKBridal.Boutique/